1

Dnia 5 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego pomiędzy Województwem Warmińsko - Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego, w imieniu którego działali Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pani Jolanta Piotrowska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Miejską Kętrzyn, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kętrzyn Pana Ryszarda Niedziółkę i Skarbnik Miasta Kętrzyn Panią Iwonę Kozłowską, została podpisana umowa na udzielenie środków w formie dotacji celowej z przeznaczeniem  na organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych w formie teleopieki. Całkowity koszt zadania wynosi 10 960 zł, w tym dotacja 5 840 zł.

 

TELEOPIEKA

Gmina Miejska Kętrzyn z dniem 1 lipca 2019 r. przystąpiła do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Teleopieka to system powiadamiania ratunkowego stosowany u osób o obniżonej samodzielności, w tym osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych. Minimalizuje negatywne skutki różnych nagłych zdarzeń domowych, a czasami nawet ratuje życie.

Najważniejsze elementy systemu teleopieki:

 • bezprzewodowy przycisk SOS, noszony stale przy sobie w formie opaski na nadgarstek – tzw. „przycisk życia”,
 • prosty w obsłudze telefon umożliwiający kontakt głosowy,
 • Centrum Alarmowe pracujące 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, wydzielone do obsługi zgłoszeń i alarmów bezpieczeństwa,
 • należyta ochrona danych osobowych, w tym danych wrażliwych,
 • zapewnienie osób mogących podjąć interwencję na miejscu (np. rodzina, sąsiedzi).

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • wsparcie systemu powiadamiania ratunkowego (Centrum Alarmowe pracuje 24/7),
 • odciążenie aktywnych zawodowo członków rodziny i opiekunów,
 • wydłużenie możliwości samodzielnego gospodarowania w miejscu zamieszkania (np. poprzez opóźnienie konieczności korzystania z domów pomocy społecznej),
 • aktywizacja samopomocy sąsiedzkiej.

Zastosowanie tego typu nowoczesnego rozwiązania jest odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa, a także wzrastające zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz rosnące koszty opieki instytucjonalnej finansowanej ze środków publicznych, głównie samorządowych.

Teleopieka to system bezpłatny dla beneficjentów, zadanie w 2019 roku zostało  sfinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz środków własnych Gminy . W bieżącym roku teleopieką objętych zostanie 20 mieszkańców naszego Miasta.

Warunki udziału w programie:

 • zamieszkiwanie na terenie Miasta Kętrzyn
 • wiek powyżej 60 lat,
 • bycie osobą zależną, w tym: samotną, schorowaną, niepełnosprawną,
 • wypełnienie niezbędnych dokumentów, pozwalających na uruchomienie systemu w miejscu zamieszkania beneficjenta.

 

Osoba odpowiedzialna za System ze strony Gminy Miejskiej Kętrzyn jest Kierownik MOPS Marzenna Utko

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn

 

Osoby do kontaktu: 

Jowita Oleksiak – specjalista pracy socjalnej

Anna Sznurkowska – specjalista pracy socjalnej

tel. 89 751 74 25