logo

plakat

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno–zawodowej 22 os, mieszkańców miasta Kętrzyn poprzez udział w reintegracji społeczno-zawodowej.

W projekcie zaplanowano:

I. spotkania i warsztaty ze specjalistami

  1. Spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem (V-VI 2017r),
  2. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym (VII-VIII 2017r),
  3. Trening asertywności (IX-X 2017r),
  4. Warsztaty z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej( XI 2017 – I 2018),
  5. Kurs zarzadzania czasem (I-II 2018r),
  6. Kurs z autoprezentacji (III-IV 2018r),
  7. Warsztaty z zakresu terapii uzależnień (V-VI 2018r)

II. Kursy i szkolenia zawodowe (VII-XII 2018) - Na podstawie zaleceń specjalistów tj; psychologa i doradcy zawodowego i potrzeb uczestników ustalona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, która pomoże w wyborze odpowiedniego kursu/szkolenia zawodowego. Kursy/szkolenia zawodowe poprzedzone będą badaniami lekarza medycyny pracy i badaniami specjalistycznymi w celu wykluczenia przeciwskazań do wykonywania zawodu.


III. Staże (I-III 2019r) – Po ukończeniu kursów/szkoleń 18 osób, uczestników projektu, którzy nie będą posiadali doświadczenia w swoim zawodzie, zostanie skierowanych na staże na okres 3 miesięcy.

IV. Działania środowiskowe:

  1. 1 dniowa wizyta studyjna do spółdzielni socjalnej (IV 2018),
  2. Piknik sportowy (VIII 2018),
  3. Prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych – działania związane z poprawą miejsc użyteczności publicznej (IV-VI).

Na czas pełnego uczestnictwa w projekcie dla dzieci i osób zależnych zostanie zapewniona opieka.

Ponadto w celu wsparcia , inspirowania i motywowania uczestników w projekcie, w razie potrzeby, zostanie wykorzystana praca mentora, którego zadaniem będzie indywidualna pomoc poszukiwania i znajdowania pracy.

Na czas trwania projektu uczestnicy projektu w poszczególnych etapach realizacji działań otrzymają wsparcie finansowe w formie:

- zasiłków celowych

- dodatków szkoleniowych

- stypendium stażowego

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby:

- osoby posiadające III profil pomocy (przyznany przez PUP)

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

- osoby z niepełnosprawnościami (stopień umiarkowany lub znaczny)

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

- osoby długotrwale bezrobotne

Wartość ogólna projektu 345 137,90 zł, wkład UE: 293 367,22 zł.

 

Zakonczenie projektu lawki

11.04.2019

 

net 22.02.2019

 31.01.2019

 

abc

1111

 ztds

 

harmonogram4

 

net

 

szkolenia

 

Kurs Sprzedawca

 

Kurs Opiekunka

 

Kurs Magazynier

 

Kurs Kucharz

 

Szkolenie Opiekun

 

sprzedawca

 

piknik

 

projekt

 

ogloszenie

 

sprawozdanie

 

wizyta studyjna

 

Harmonogram 3

 

autoprezentacja

 

Harmonogram2

 

kurs zarzadzania czasem

 

harmonogram

 

warsztaty

 

Harmonogram ekonomia

 

Trening asertywnosci

 

kis2

 

kis

 

psycholog spotkanie

 

sgzp

 

projekt1

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym

Karta zgłoszeniowa

Harmonogram

Zdjęcia

 

Informacje o projekcie można uzyskać u Koordynatora projektu – E. Kolczyńska tel.(89)751-74-20 lub pracowników socjalnych.