Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Pocztowej 11 w Kętrzynie (11-400),

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Monika Zygmunt-Jakuć Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust 1, lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz realizacji m.in. następujących ustaw:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769);

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180) oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755);

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017 r. poz 1952 ze zm.);

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2018 r. poz. 554);

• ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017 r. poz. 1832 ze zm.);

• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2017 r. poz. 1851 ze zm.);

• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016 r. poz. 1860);

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 r. poz. 489 ze zm.);

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. nr 180 poz. 1390);

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 r. nr 95 poz. 2198 ze zm.);

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 r. poz. 998);

• uchwała Nr LVII/342/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne.