DEFINICJE:

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, okresowy, indywidualny, grupowy itp.

Wolontariusz - każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

FORMY PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ

< Wolontariat indywidualny - pomoc osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym (dotrzymanie towarzystwa, pomoc w załatwianiu drobnych spraw, pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym, pomoc w drobnych czynnościach domowych, organizacja czasu wolnego).

Praca z grupą - pomoc przy organizacji zajęć oraz pomoc przy odrabianiu lekcji dla dzieci i młodzieży w świetlicy Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD oraz pomoc przy organizacji zajęć dla osób starszych w klubach seniora.

Wolontariat okolicznościowy:

 • pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i akcji charytatywnych oraz zbiórek żywności,
 • roznoszenie paczek świątecznych klientom ośrodka,
 • włączenie się w działania na rzecz aktywności społeczności lokalnej.

DLACZEGO LUDZIE ANGAŻUJĄ SIĘ W WOLONTARIAT?

MŁODZIEŻ:
Edukacja, zdobycie doświadczenia, ciekawość świata, oszukiwanie własnej tożsamości, sposób na poszukiwanie pracy, poligon doświadczalny przed wkroczeniem w dorosłe życie, poznanie specyfiki funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, sprawdzenie się w nowej roli społecznej, możliwość poznania nowych interesujących ludzi.

OSOBY W ŚREDNIM WIEKU:
Sposób na samorealizację, odreagowanie stresów zawodowych, przeciwwaga w stosunku do dnia codziennego, "humanizacja życia", możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

EMERYCI:
Potrzeba bycia aktywnym, chęć podzielenia się doświadczeniem i wiedzą, potrzeba kontaktu z ludźmi, możliwość rozwoju nigdy nie realizowanych pasji.

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów na świadczenie pomocy wolontarystycznej.
Osoby bezrobotne, które podejmują się świadczenia pomocy wolontarystycznej nie tracą statusu osoby bezrobotnej ani ewentualnego prawa do zasiłku. Wolontariat jest taką formą aktywności, która nie wyklucza statusu bezrobotnego i przysługujących w związku z tym uprawnień. Bezrobotny wolontariusz będzie mógł wykazać się swoim doświadczeniem podczas poszukiwania zatrudnienia oraz ma możliwość uzyskania rekomendacji, która ułatwia poszukiwanie pracy.

Akty prawne regulujące działania wolontariuszy:
- Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zm.)

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Obowiązki wolontariusza:

 • Nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności
 • Jest obowiązany wykonywać uzgodnione świadczenia osobiście
 • Wypełnia sumiennie powierzone mu zadania
 • Wykazuje się cierpliwością i odpowiedzialnością, kieruje się dobroczynnością
 • Posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeśli prawo tak nakazuje
 • Osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekunaWolontariusz ma prawo:

 • Znać swoje prawa i obowiązki
 • Dobrowolnie wykonywać czynności
 • Odmówić wykonania zadania, które uważa za nierealistyczne lub niezgodne z kompetencjami, o czym zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Korzystającego
 • Podpisać porozumienia (porozumienie jest obowiązkowe, jeżeli świadczenie Wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni)
 • Znać zakres obowiązków i czas wykonywanych świadczeń, a także możliwości rozwiązania porozumienia
 • Otrzymać potwierdzenie wykonywanych świadczeń (pisemne zaświadczenie, opinia)
 • Do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeńMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi tej pomocy udzielać. OPS bardzo dobrze orientuje się w specyfice środowiska, w którym funkcjonuje, zna jego problemy i potrzeby. W związku z tym kętrzyński MOPS przez działania wolontarystyczne, poszerza ofertę pomocową dla potrzebujących mieszkańców miasta.
W roku 2007 "Stowarzyszenie Dla Młodzieży" przy ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizowało projekt "Wolontariusze wielopokoleniowi wsparciem i partnerem osób niepełnosprawnych". Celem projektu było spopularyzowanie idei wolontariatu oraz jego rozwój na rzecz pomocy i aktywizacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Środki na jego realizację pozyskano od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Grupa 20 osobowa młodych wolontariuszy (licealistów i studentów) działających przy Stowarzyszeniu pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych w ich środowisku zamieszkania przy organizacji czasu wolnego, oferując wsparcie, rozmowę czy też chociażby spacer. Wolontariusze pracowali również przy promocji i organizacji ubiegłorocznego "Jesiennego Kabaretonu Seniorów i Osób Niepełnosprawnych".
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla koordynatorów zarządzających pracą wolontariuszy. Następnie zorganizowano szkolenia dla 28 wolontariuszy. Szkolenie zostało zorganizowane dzięki nawiązaniu współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu. Miejscem szkolenia była świetlica MOPS przy ul. Górnej 8.
Wolontariusze pod okiem koordynatorów wolontariat, uczestniczą w cyklicznych spotkaniach raz w tygodniu w świetlicy MOPS, na których maja okazję wzajemnie się poznać, porozmawiać o obawach i swoich doświadczeniach, poza tym pracują nad wizerunkiem wolontariusza, tworząc własny regulamin pracy oraz opracowując kodeks etyczny wolontariusza. W grudniu 2007 r. w przerwie między świątecznej wolontariusze uczestniczyli w 20 godzinnym treningu interpersonalny w celu poszerzenia wiedzy o sobie samym: swoich cechach, typowych zachowaniach, możliwościach komunikowania się z ludźmi i nabrania sił w dalszej pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Dzięki pełnym zapału wolontariuszom wiele dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które ze względu na schorzenia nie są w stanie opuścić swojego miejsca zamieszkania i z tego powodu cierpią na brak towarzystwa, samotność i izolację, mogą utrzymać kontakt z otoczeniem i spędzać przyjemnie czas wolny. Wolontariusze świadczą również bezpłatną pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych dla dzieci mających problemy w nauce. Poza tym daje to możliwość nawiązania nowych znajomości i kontaktów oraz uwrażliwienia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Natomiast ludzie starsi, chorzy i samotni dzięki wolontariuszom mogą uwierzyć, że nie są sami , ze istnieje ktoś kto poświęci im swój wolny czas i podzieli się dobrym słowem. Dzięki nim świat staje się lepszy, daje nadzieję i wiarę w drugiego człowieka.
Ponadto realizacja projektu ma przyczynić się do zainicjowania i szerzenia idei wolontariatu w Ośrodku Pomocy Społecznej, wykazać przydatność pracy wolontaryjnej, a następnie rozszerzenie jej na szerszą grupę beneficjentów Ośrodka.


Jeśli chcesz zostać naszym wolontariuszem, musisz zrobić pięć kroków:

 1. Spotkać się z koordynatorem wolontariatu MOPS lub "Stowarzyszenia Dla Młodzieży", w celu określenia własnych potrzeb, zapoznania się z ofertą wolontariacką, prawami i obowiązkami wolontariusza i innymi aspektami prawnymi.
 2. Wypełnić kwestionariusz wolontariusza MOPS. Jeśli jesteś uczniem, dodatkowo musisz mieć zgodę rodziców na pracę w wolontariacie.
 3. Odbyć indywidualną rozmowę z koordynatorem MOPS.
 4. Podpisać porozumienie. W przypadku osoby niepełnoletniej porozumienie oprócz wolontariusza podpisują jego rodzice/prawni opiekunowie.
 5. Po podpisaniu porozumienia otrzymasz od koordynatora MOPS pisemne skierowanie do miejsca, gdzie będziesz pomagał, po czym zostaniesz wprowadzony w środowisko i przedstawiony osobie potrzebującej Twojej pomocy.