Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Pocztowej 11 w Kętrzynie (11-400),

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Ewelina Marcinowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust 1, lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz realizacji m.in. następujących ustaw:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268);

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716);

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz 615);

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1205);

• ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744);

• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407);

• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2020r. poz. 1329);

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249);

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915);

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447);

• uchwała Nr LVII/342/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFILU FACEBOOK

ADMIISTRATOR DANYCH
Administrator Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (0-89) 751-29-01

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?
1. Usługodawca: Meta Platforms Ireland Limited
2. Zakres danych. Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe (avatar), informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o lokalizacji, treść korespondencji, którą do nas kierujesz (np. za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger}, komentarze oraz inne treści, jakie zamieszczasz na naszych profilach Facebok.
3. Współadministrowanie. Możemy przetwarzać dane statystyczne o Państwa aktywności na naszym profilu. W tym zakresie dochodzi do współadmninistrowania Państwa danymi pomiędzy Ośrodkiem a Facebook na potrzeby statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie państwa danych osobowych, znajdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań Określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby statystyk.
4. Więcej informacji odnośnie przetwarzania Państwa danych paez Facebook znajdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane Osobowe przetwarzamy w celu:
• zarządzania naszym profilem w mediach społecznościowych, w tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników dyskusji na naszych profilach, w tym usuwania komentarzy naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulamin serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy nasz profil;
• prowadzenia z Państwem korespondencji
• promocji naszych aktywności
• analizy aktywności naszego profilu w tym w celu zbierania danych o liczbie komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści;
• prowadzenia konkursów na naszym profilu;

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzamy na naszym profilu w oparciu o:
nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający m.in. na:
• porządku i bezpieczeństwa na naszych profilach poprzez moderację wpisów I komentarzy użytkowników naszego profilu
• budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami naszego profilu, w szczególności prowadzenie z nimi korespondencji i organizowanie konkursów;
• promowaniu naszych aktywności
• analizie aktywności użytkowników naszego profilu, aby jak najlepiej dopasować zamieszczane tam treści do ich potrzeb.

W przypadku konkursów, jeżeli będziecie Państwo zwycięzcą określonego konkursu, będziemy przetwarzali państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


CZAS PRZETWARZANIA
W zależności od celów przetwarzania Państwa danych osobowych na Naszym profilu, przetwarzamy je przez następujące okresy:
• w przypadku skierowania przez Państwa pytań - przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania oraz w celach dowodowych - przez okres 3 lat od momentu udzielenia Ci odpowiedzi;
• w przypadku analizy aktywności - do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz;
• w przypadku konieczności zapewnienia prządku na naszym profilu - do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres kiedy nas obserwujesz;
• w przypadku konkursów - przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu m.in. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z danym konkursem. Jeżeli jesteście Państwo zwycięzcami konkursu będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres 5 lat licząc o końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

ODBIORCY DANYCH ORAZ PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH
Odbiorcami Państwo danych mogą być: dostawca serwisu społecznościowego, na którym prowadzimy profil – Facebook, dostawcy usług marketingowych, usług do obsługi korespondencji z użytkownikami oraz organy Państwowe (np. policja, prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG), gdyż niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

PRAWA NA GRUNCIE RODO;
Mają Państwo prawo:
1. dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,
2. sprostowania Państwa danych,
3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),
4. żądania przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes,
6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl). w szczególności, gdy uważasz ze Państwa dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być niezbędne do umożliwienia interakcji z nami w ramach prowadzonego profilu (np. udzielenia odpowiedzi na niektóre z Państwa zapytań, umożliwienie Państwu udziału w konkursie i przyznanie nagrody).

Poprzez dostosowanie ustawień na prowadzonym przez koncie macie Państwo możliwość ograniczenia zakresu informacji, które będą dla nas dostępne. Możecie Państwo również skontaktować się z nami w inny sposób niż za pośrednictwem prowadzonego przez nas profilu wysyłając wadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
W związku z przetwarzaniem nie będziemy podejmowali wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowali.