Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Klub Integracji Społecznej od dnia 02.11.2020r zaprasza osoby chętne do podjęcia zatrudnienia w ramach
PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH do składania podań.
Podania przyjmowane są w pok. 216

Podanie powinno zawierać dane osoby składajacej podanie czyli:

- Imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- aktualny nr. telefonu,

- potwierdzenie przez pracownika socjalnego informacji o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej oraz statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku,

- krótką informację o sytuacji rodziny.

Kto może zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych:

 -  skierowani na wniosek gminy bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,

 -  osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

O czym warto wiedzieć:

Prace społecznie użyteczne nie mogą przekraczać miesięcznie 40 godzin, odbywać się mogą jedynie na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.

W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny otrzymuje świadczenie za każdą przepracowaną godzinę. Świadczenie wypłacane jest przez gminę lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy.

Bezrobotny skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych powinien: - wykonywać prace w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,

- przestrzegać ustalonego w miejscu wykonywania prac społecznie użytecznych porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Osoba, która z własnej winy przerwała program prac społecznie użytecznych zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej.

Wszelkie informacje udzielane są w pok. 216 lub pod numerem telefonu (89) 751-74-15 (A. Pawlik)