Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Uwaga !!!

 zmiany w dodatkach mieszkaniowych!!!

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy w gospodarstwie:

  • jednoosobowym – 40% - 2 066,99 zł
  • wieloosobowym – 30% - 1 550,24 zł

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. ,uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Uwaga! Zaświadczenie o wynagrodzeniu za 3 pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku powinno przedstawiać przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatek mieszkaniowy nie będzie przysługiwał w przypadku, gdy jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia (tj. 25,84 zł) w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

OD 1 LIPCA 2021 BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ NOWY DRUK WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO!