Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza postępowanie o zamówienie usługi - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego i całodobowego dla niepełnosprawnych mieszkańców Kętrzyna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego.

29.06.2021 r. Ogłoszenie
 
 
Data publikacji: 29.06.2021 r.

Termin składania ofert: 06.07.2021 r. godz. 13.00

 

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

Załącznik nr 4 - oświadczenie o dysponowaniu lokalem na terenie miasta Kętrzyna na potrzeby koordynacji dot. zamówienia publicznego,

Załącznik nr 5 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr 6 - umowa,

Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 8 - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 9 - Karta realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021,„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021,

Załącznik nr 10 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.