Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza postępowanie o zamówienie usługi - Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego i całodobowego dla niepełnosprawnych mieszkańców Kętrzyna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego.

02.02.2022 r. Ogłoszenie
 
Data publikacji: 02.02.2022 r.

Termin składania ofert: 10.02.2022 r. godz. 11.00

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 - umowa,

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 4 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr 5 - wykaz wykonywanych usług,

Załącznik nr 6 - oświadczenie o dysponowaniu lokalem na terenie miasta Kętrzyna na potrzeby koordynacji dot. zamówienia publicznego,

Załącznik nr 7 - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 8 - oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 9 - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

Załącznik nr 10 - oświadczenie,

Załącznik nr 11 - Karta realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.