Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ogłasza postępowanie o zamówienie usługi - Zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego.

04.02.2022 r. Ogłoszenie
 
Data publikacji: 04.02.2022 r.

Termin składania ofert: 14.02.2022 r. godz. 12.00

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 - umowa,

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy,

Załącznik nr 4 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr 5 - oświadczenie o dysponowaniu lokalem na terenie miasta Kętrzyna na potrzeby koordynacji dot. zamówienia publicznego,

Załącznik nr 6 - oświadczenie,

Załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 9 - oświadczenie wykaz usług uprawniający do otrzymania dodatkowych punktów w kryterium „Doświadczenie asystenta”,