Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich są to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania. Jest to forma wsparcia świadczona przez osoby zamieszkujące w sąsiedztwie.

 

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:

  • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
  • w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznaje się w wymiarze nieprzekraczającym 5 godzin w tygodniu

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy

Z usług sąsiedzkich będzie mogła skorzystać osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

 

Niedozwolone jest realizowanie usług sąsiedzkich wobec osób, na które pobierane są świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

Kto będzie mógł świadczyć pomoc

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

  • ukończyły 18. rok życia,
  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
  • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

 

Odpłatność za świadczone usługi sąsiedzkie

Odpłatność za usługi sąsiedzkie ustalana jest w zależności od dochodu świadczeniobiorcy zgodnie
z Uchwałą NR LXXXI/616/2024 RADY Miejskiej w Kętrzynie z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze
w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich od 01.01.2024 roku wynosi 33,70 zł

 

Wymagane dokumenty

Przyznanie usług sąsiedzkich następuje na wniosek (podanie) osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Zakres, wymiar, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich ustala się w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym uwzględnia się stan zdrowia osoby na rzecz której usługi mają być świadczone, jej sytuację rodzinną i majątkową. Decyzje o przyznaniu pomocy usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w którym ubiegamy się o pomoc.

 

Podania o przyznanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11, w sekretariacie lub w pokoju nr. 215.                                                          

 

Wszelkie informacje dotyczące usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich udzielane są
w MOPS Kętrzyn przez pracownika socjalnego Jolantę Śmierzyńską w pokoju nr.215
lub pod numerem telefonu– 722 394 840