Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Komu przysługuje?

Osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej, tj. od 701 zł

Osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od 528 zł

Co oznacza całkowitą niezdolność do pracy?

To zarówno całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

Jaka jest wysokość zasiłku?

Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi miesięcznie 30 zł a maksymalna 645 zł i jest ustalana na podstawie dochodu uzyskiwanego przez osobę lub rodzinę.

Jaki jest okres przyznania zasiłku?

Zasiłek przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub niezdolnych do pracy z powodu wieku, zasiłek przyznaje się bezterminowo.

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:

  • osoba otrzymuje rentę socjalną;
  • osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
  • osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
  • osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna.

Jak starać się o zasiłek?

Należy zgłosić się do OPS w miejscu zamieszkania, należy załączyć podanie opisujące sytuację i problem oraz dokumenty przedstawiające posiadane dochody oraz inne dokumenty żądane przez pracownika socjalnego ( zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o niepełnosprawności itp.).

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty złożenia podania odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Pracownik poznaje położenie danej osoby lub rodziny i na tej podstawie planuje pomoc.

Jakie dokumenty są wymagane?

Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie podania pomniejszone o podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej

Osoba niepełnosprawna - odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz orzeczenie o niepełnosprawności

Gdzie można odwołać się od decyzji wydanej przez OPS?

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc.

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12.

Jeżeli jesteśmy zdania, że pracownik OPS albo też pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy naruszył przepisy lub zachował się wobec nas niewłaściwie możemy złożyć skargę do Kierownika OPS.