Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 ustawy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art. 41 ustawy:

 1. nie podlegający zwrotowi specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny;
 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Jak starać się o zasiłek?

Należy zgłosić się do OPS w miejscu zamieszkania, należy załączyć podanie opisujące sytuację i problem oraz dokumenty przedstawiające posiadane dochody oraz inne dokumenty żądane przez pracownika socjalnego ( zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o niepełnosprawności itp.).

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty złożenia podania odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Pracownik poznaje położenie danej osoby lub rodziny i na tej podstawie planuje pomoc.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie podania pomniejszone o podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
 • Osoba niepełnosprawna - odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz orzeczenie o niepełnosprawności

Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany?

 • Jeżeli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, czyli np. niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą itp.
 • Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowego)
 • Jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody (stwierdzone zostaną dysproporcje między udokumentowanym dochodem a sytuacja majątkową osoby lub rodziny)
 • Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym
 • Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi, np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy może odmówić przyznania pomocy

Gdzie można odwołać się od decyzji wydanej przez OPS?

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc.

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12.

Jeżeli jesteśmy zdania, że pracownik OPS albo też pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy naruszył przepisy lub zachował się wobec nas niewłaściwie możemy złożyć skargę do Kierownika OPS.