Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 38 ustawy - przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 701 zł;
 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny - 528 zł na osobę w rodzinie,

w szczególności ze względu na:

  • długotrwałą chorobę,
  • niepełnosprawność,
  • bezrobocie,
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Dochód rodziny - suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie ustalonych zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ww. ustawy.

Kryterium dochodowe rodziny - obliczane jest jako iloczyn kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł.

Art. 38 ust. 2. Zasiłek okresowy ustala się:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
 3. Kwota zasiłku okresowego ustalana zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 4. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Jak starać się o zasiłek?

Należy zgłosić się do OPS w miejscu zamieszkania, należy załączyć podanie opisujące sytuację i problem oraz dokumenty przedstawiające posiadane dochody oraz inne dokumenty żądane przez pracownika socjalnego ( zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o niepełnosprawności itp.).

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty złożenia podania odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Pracownik poznaje położenie danej osoby lub rodziny i na tej podstawie planuje pomoc.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie podania pomniejszone o podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
 • Osoba niepełnosprawna - odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz orzeczenie o niepełnosprawności

Kiedy zasiłek nie zostanie przyznany?

 • Jeżeli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, czyli np. niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą itp.
 • Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowego)
 • Jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody (stwierdzone zostaną dysproporcje między udokumentowanym dochodem a sytuacja majątkową osoby lub rodziny)
 • Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym
 • Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi, np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy może odmówić przyznania pomocy

Gdzie można odwołać się od decyzji wydanej przez OPS?

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc.

Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12.

Jeżeli jesteśmy zdania, że pracownik OPS albo też pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy naruszył przepisy lub zachował się wobec nas niewłaściwie możemy złożyć skargę do Kierownika OPS.