Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

mrips2

 

stopMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie uprzejmie informuje, że wniosek na realizację projektu pn. „KROK PO POMOC” złożony w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektów w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022 zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania na realizację ww. zadania.
Celem niniejszego projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych przemocą lub dotkniętych przemocą z terenu miasta Kętrzyn.

 

W projekcie zaplanowano następujące działania w okresie od VII.2022r. do XII.2022r.
1. Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy „Krok po pomoc”.
2. Konsultacje specjalistyczne z prowadzącym oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
3. Telefoniczny dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne (radca prawny, psycholog, medyk).
5. Superwizja.
6. Dzień bez przemocy- piknik.

Kwota całkowita projektu wynosi: 55 262,50 zł
Kwota dofinansowania: 44 210,00 zł
Kwota wkładu własnego: 11 052,50 zł

 

Informacja nt. realizowanych działań w ramach projektu „KROK PO POMOC” realizowany ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022
Uprzejmie informujemy, iż celem projektu „KROK PO POMOC” jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych przemocą lub dotkniętych przemocą z terenu miasta Kętrzyn.

W projekcie zaplanowano następujące działania w okresie od VII.2022r. do XII.2022r.:

1. Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy „Krok po pomoc”.
W działaniu może wziąć udział od 10 do 14 kobiet doświadczających lub zagrożonych przemocą. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Zaplanowanych zostało 18 spotkań po 3h w okresie od VII do XII.2022r. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu. Celem spotkań jest wsparcie kobiet w skutecznym podejmowaniu działań zmierzających do przerwania przemocy w rodzinie, ochrony siebie i dzieci oraz zniwelowanie skutków doświadczania przemocy.

2. Konsultacje specjalistyczne z prowadzącym oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
Celem konsultacji jest przełamanie stereotypów i niechęci dotyczących udziału w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych i korekcyjno-terapeutyczny. Konsultacje indywidualne z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy, skierowaną przez Zespół Interdyscyplinarny lub Grupę Roboczą. Konsultację zaplanowano, co drugi tydzień 1 h zegarowa.

3. Telefoniczny dyżur specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem dyżurów telefonicznych jest zwiększenie dostępności do uzyskania informacji i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc domową, które nie posiadają gotowości ujawnienia swojej trudnej sytuacji. Dyżury odbędą się 1 raz w tygodniu po 2 h zegarowe okresie od VII-XI.2022r.

4. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne (radca prawny, psycholog, medyk).
a) Poradnictwo psychologiczne będzie trwało od miesiąca VII.2022r. do XII.2022r. 4 godziny w miesiącu.
b) poradnictwo prawne - będą odbywać się 2 razy w miesiącu po 2 godz. przez okres 6 miesięcy. Porady prawne będą udzielane w sprawach rodzinnych, karnych, majątkowych, mieszkaniowych, świadczeń socjalnych itp.
c) poradnictwo medyczne - odbędzie się w okresie VI-XI.2022r., zaplanowano 1 godzinę w miesiącu.

5. Superwizja.
Celem superwizji jest poprawa jakości pracy członków Zespołu i grup roboczych, zwiększenie skuteczności pracy z rodziną uwikłaną w problem przemocy. W ramach superwizji uczestnicy uzyskają wsparcie w obszarze radzenia sobie z trudnościami, wzmocnienie pozwalające redukować stres i negatywne emocje, pojawiające się w pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. forma grupowa będzie dla uczestników okazją do wzajemnego dzielenia się doświadczeniami, wiedzą i refleksją w obszarze radzenia sobie z trudnościami, z jakimi spotykają się w realizowanych działaniach. Zaplanowano w projekcie 3 spotkania po 4 godzin przez okres 3 miesięcy w czasie trwania projektu (IX-XII.2022r.).

6. Dzień bez przemocy- piknik.
Dzień bez przemocy- piknik VII-IX.2022r. dla 15 rodzin z dziećmi (w sumie 50 osób).Działanie integracyjne - piknik mające na celu pokazanie osobom zagrożonym przemocą i doświadczającym przemocy, że spotkania, rozmowy z innymi ludźmi, odpowiednio spędzany czas wolny, dają możliwość normalnego życia bez poczucia krzywdy, bez przemocy. W spotkaniu będą mogły wziąć udział kobiety z grup wsparcia, które podzielą się swoim doświadczeniem, z osobami zagrożonymi przemocą. Spotkanie będzie miało charakter szerzenia idei życia bez przemocy, umacnianie pokoju, tolerancji.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zaplanowanych działaniach i uzyskaniem więcej informacji o projekcie proszone są o kontakt z następującymi pracownikami pod nr telefonów:

 Jowita Oleksiak (89) 751-74-25
 Izabela Narwojsz (89) 751-74-19
 Małgorzata Biały (89) 751-74-12
 Sylwia Ruszczyk (89) 751-74-14

 

plakat piknik 2

harmonogram

telefon

plakat2

plakat1