Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Uchwała Nr XXXIII/234/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na lata 2021-2026


Uchwała Nr XXXIII/235/2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kętrzyn na lata 2021-2023


Posiłek w szkole i w domu


Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Strategia rozwiązywania problemów społecznych


Uchwała Nr XXVI/217/92 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26.02.1992 r. o powołaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie


Uchwała Nr LXXI/440/06 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29.06.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.