Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Pocztowej 11 w Kętrzynie (11-400),

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Monika Zygmunt-Jakuć Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust 1, lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz realizacji m.in. następujących ustaw:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769);

• ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180) oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755);

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2017 r. poz 1952 ze zm.);

• ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2018 r. poz. 554);

• ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017 r. poz. 1832 ze zm.);

• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2017 r. poz. 1851 ze zm.);

• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016 r. poz. 1860);

• ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 r. poz. 489 ze zm.);

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. nr 180 poz. 1390);

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2017 r. nr 95 poz. 2198 ze zm.);

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 r. poz. 998);

• uchwała Nr LVII/342/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+”

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)  podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne.

 

Klauzula informacyjna w związku z korzystaniem z wtyczki „Lubię to” na Facebooku

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest .Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w 11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się listownie na adres: 11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 11 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II       Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

-    dokonały subskrypcji fanpage'a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”;

-    opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

III     Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

-    w celu prowadzenia fanpage'a pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych usług i wydarzeń, promowaniu naszej firmy i oferowanych usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;

-    w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage'a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

-    skorzystanie z subskrypcji fanpage'a jest dobrowolne i odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą.

IV     Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator będzie przetwarzał następujące dane:

-    podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

-    adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika;

-    dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

-    anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

V       Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

  1. a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. b) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VI     Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VII    Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

-    dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

-    dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII  Państwa prawa:

Każdy użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych a także żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ kontakt tel. (22) 531 03 00

Jeśli potrzebują Państwo sprawdzić, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane z FB powinni zalogować się na swoim profilu i postępować zgodnie z instrukcją FB.

  1. Informacje o źródle danych

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu i wpisów na fanpage'u na platformie internetowej Facebook.

  1. Pozostałe informacje

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.