Pomoc osobom bezdomnym następuje w oparciu o indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Program ten jest instrumentem socjalnym mającym na celu stworzenie "drogi" instytucjonalnego postępowania wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, a także zmobilizowanie tych osób do aktywnej postawy i współpracy z pracownikami służb pomocy społecznej i służb zatrudnienia.

Indywidualny program wychodzenia z bezdomności zawiera szczegółowy zakres i rodzaj działań osoby bezdomnej w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, uwzględniając aktywne współdziałanie osoby bezdomnej oraz zakres i rodzaj działań pracownika socjalnego, polegający w szczególności na pracy socjalnej oraz pomocy m. in. w uzyskaniu należnych świadczeń, uzyskaniu pracy, podjęciu terapii lub leczenia, rozwiązaniu problemów mieszkaniowych i rodzinnych. Umowa w sprawie realizacji programu wychodzenia z bezdomności zostaje zawarta na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Pomoc osobom bezdomnym

Pomoc osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Oznacza to, że gmina ma obowiązek wygospodarować środki finansowe na różnego rodzaju formy wsparcia osób bezdomnych.

 

Pomoc realizują:

 • Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Organizacje społeczne - fundacje i stowarzyszenia
 • Kościół Katolicki i inne kościoły, związki wyznaniowe

 

Zasadą jest, że pomocy udziela ta gmina, na terenie której osoba bezdomna posiada stałe zameldowanie. W sytuacji kiedy ubiegający się o pomoc nie posiada stałego miejsca zameldowania pomocy udziela gmina, w której osoba bezdomna była ostatnio zameldowana pobyt stały.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (z póź. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do udzielenia osobie bezdomnej następującej pomocy:

 • Pomoc w pozyskaniu miejsca w placówce noclegowej, schronisku
 • Wydanie posiłku
 • Zaopatrzenie w niezbędne ubranie
 • Pomoc finansową (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • Ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z wymogami ustawy)
 • Sprawienie pogrzebu

Dodatkowo pomoc obejmuje:

 • Poradnictwo socjalne
 • Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
 • Pomoc w integracji ze środowiskiem
 • Pomoc w uzyskaniu opieki medycznej
 • Pomoc w odbudowaniu więzi rodzinnych
 • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii

 

Dowód osobisty

Osoba bezdomna powinna posiadać dowód osobisty stwierdzający tożsamość, nawet jeśli nie jest nigdzie zameldowana. Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkiem. Stanowi niezbędny dokument podczas załatwiania wszelkich spraw urzędowych, korzystania z pomocy różnych instytucji.

Jak uzyskać dowód osobisty?
Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy. W zależności od miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu może to być: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W celu otrzymania dowodu osobistego osoba zainteresowana osobiście składa wniosek w Urzędzie Miasta lub Gminy, właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego.

 • wniosek o dowód osobisty składa się w wydziale ewidencji ludności dowodów osobistych urzędu miasta lub gminy
 • opłata za dowód osobisty wynosi 30 złotych, (w przypadku osób bezdomnych koszty wyrobienia dokumentu pokrywa ośrodek pomocy społecznej na podstawie obowiązujących przepisów)
 • opłaty za wyrobienie dowodu osobistego nie ponoszą osoby, które utraciły go w wyniku klęski żywiołowej, korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego i osoby przebywające w domach pomocy społecznej
 • dowód osobisty odbiera się osobiście

Osoba nie posiadająca dowodu osobistego funkcjonuje poza społeczeństwem ponieważ dokument ten jest podstawą przy załatwieniu jakichkolwiek spraw. Dla pracowników urzędów publicznych taka osoba nie istnieje, ponieważ nie jest w stanie wykazać swojej tożsamości tj. udzielić o sobie podstawowych danych, takich jak imię i nazwisko, wiek czy miejsce urodzenia. Dlatego tak istotne jest, aby osoby bezdomne czyniły starania w celu uzyskania dowodu osobistego. Posiadanie tego dokumentu umożliwi podjęcie dalszych działań ukierunkowanych na przezwyciężenie trudnego położenia np. zameldowanie, zarejestrowanie się jako bezrobotny, uzyskanie pracy, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego, pomocy pieniężnej czy lokalu socjalnego.

 

Najbliższe placówki pomocy bezdomnym

 • Dom Odzyskanych dla życia - Marwałd (0-89) 647-44-44
 • Dom Noclegowy - Bartoszyce (0-89) 762-97-75
 • Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych - Ełk (0-87) 562-55-78
 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "MAR-KOT" Dom Rodzinny Arklity 3, 11-410 Barciany (089) 753-22-03

 

BEZPŁATNA INFOLINIA tel. 0 800 165 320