logo

 

 
Celem Klubu Integracji Społecznej (KIS) jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej, osób bezdomnych i innych dotkniętych dysfunkcjami mieszkańców Miasta Kętrzyn poprzez edukację personalną, zawodową i społeczną.

Zakres działalności:

  • przeciwdziałanie negatywnym skutkom długotrwałego bezrobocia,
  • umożliwienie uczestnikom programu powrotu do pełnionych ról społecznych, także poza rodziną - roli pracobiorcy, a tym samym zapewnienie sobie i rodzinie bezpieczeństwa socjalnego,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - podejmowanie przez osoby zagrożone użytecznych ról społeczno - zawodowych,
  • realizacja zadania własnego gminy, tj. pracy socjalnej poprzez pomoc osobom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie:

  • na bieżąco udostępnia osobom bezrobotnym aktualne oferty pracy oraz informacje o szkoleniach
  • świadczy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w przygotowywaniu pism oraz wniosków do instytucji
  • udziela pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych - CV, podanie, list motywacyjny
  • prowadzi grupę wsparcia dla osób bezrobotnych

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty Klubu Integracji Społecznej SIEDZIBA KIS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Górna 8.

Aktualności

"Otwarta droga aktywna integracja" - wycieczka do Kamionki

Dnia 30.10.2009 r. w ramach Projektu "OTWARTA DROGA - AKTYWNA INTEGRACJA" odbyła się wycieczka do wsi Kamionka, gdzie utworzona została przy współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowych i przedsiębiorców "GARNCARSKA WIOSKA".
W wycieczce uczestniczyło 23 osoby, instruktor grup wsparcia, socjoterapeuta oraz trzech pracowników socjalnych.

"Otwarta droga aktywna integracja" - warsztaty

W ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu "Otwarta droga aktywna integracja" przeprowadzono następujące spotkania i warsztaty:

 

Wycieczka dzieci i rodzin korzystających z MOPS.

W dniach 20 - 22 czerwca 2009 r część dzieci, rodzin korzystający z pomocy społecznej, udało się na kilkudniową wycieczkę "Szlakiem Zamków Krzyżackich" - Grudziądz - Kwidzyn - Gniew - Malbork.
W wycieczce udział wzięło 35 osób w tym 30 dzieci i 5 opiekunów - pracowników Ośrodka.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie.

W dniach 08.04.2008 - 29.04.2008 Klub Integracji Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizował szkolenie z doradcą zawodowym - liderem Klubu Pracy.

W zajęciach wzięło udział 11 osób, podopiecznych MOPS. Uczestnicy zostali wytypowani przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka. Prowadząca - Pani Anna Wysokowicz ujęła grupę profesjonalizmem i otwartością na problemy uczestników. Spotkania trwały 3-4 godz. i były prowadzone bardzo intensywnie. Grupa osiągnęła bardzo dobre rezultaty - osoby bezrobotne zdobyły umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, nauczyły się prezentować swoją osobę podczas rozmowy z pracodawcą.

Kolejne szkolenie jest planowane w lipcu. Informacja o naborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń KIS.

W dniach 17-18.04.2008 r. w Hotelu Star Dadaj k/Ramsowa Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował konferencję nt. "Psychoprofilaktyka wykluczenia społecznego - w poszukiwaniu innowacyjnych i efektywnych metod reintegracji społeczno-zawodowej w programach Klubów Integracji Społecznej".

W konferencji wzięli udział pracownicy KIS i ośrodków pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego. Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie przedstawił prezentację nt. funkcjonowania nieformalnej grupy wsparcia "Akademia Twórczych Kobiet". Prezentacja spotkała się z dużym uznaniem uczestników spotkania. Na specjalnie przygotowanym stoisku zostały zaprezentowane prace uczestniczek Akademii, zdjęcia z imprez integracyjnych oraz materiały promocyjne Miasta Kętrzyn.

Pracownicy KIS wzięli udział w seminariach i warsztatach ze specjalistami. Zdobyte informacje oraz nowe umiejętności zostaną wykorzystane w dalszej pracy Klubu.

W dniach 14-15.04.2008 r. pracownicy MOPS i KIS wzięli udział w szkoleniu nt. "Tworzenie przedsiębiorstw społecznych".

Szkolenie zostało zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania "Brama Mazurskiej Krainy" w ramach projektu "Upowszechnianie Ekonomii Społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL".

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w formie spółdzielni socjalnej oraz spółki z o. o.
Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" Krzysztof Margol zaprezentował działalność "Garncarskiej Wioski" w Kamionce Nidzicy - pozarolniczej działalności gospodarczej Spółki z o. o. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją i usługami w zakresie garncarstwa, kowalstwa, krawiectwa, renowacji starych mebli, produkcją papieru czerpanego, agroturystyką i turystyką zieloną.
"Garncarska wioska" łączy przedsiębiorczość z promocją historii i kultury regionalnej, a jednocześnie jest szansą zatrudnienia dla kilkudziesięciu mieszkańców nidzickich wsi.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.garncarskawioska.pl

Zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnej omówił Pan Marek Sztark na przykładzie Spółdzielni Socjalnej Ośrodka Szkolno-Zawodowego "Stara Szkoła" w Prostkach. Firma świadczy usługi krawieckie, biurowe, wypożycza sprzęt ogrodniczy oraz wynajmuje pomieszczenia.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.stara-szkola.org.pl

Celem Spółdzielni Socjalnej/Przedsiębiorstwa Społecznego i jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. Spółdzielnia Socjalna/Przedsiębiorstwo Społeczne podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni/przedsiębiorstwa umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Wiadomości zdobywane na szkoleniach, konferencjach, warsztatach pracownicy MOPS i KIS aktywnie wykorzystują w zajęciach Klubu, a także w przygotowywaniu i realizacji programów i projektów.

 

 Od 1 marca 2008 r. ruszył nabór do prac interwencyjnych oraz robót publicznych organizowanych przez Urząd Miasta Kętrzyn.
Koordynator KIS na bieżąco przyjmuje podania osób chętnych do pracy (Sekretariat MOPS, pok. 10)
Najbliższe prace interwencyjne ruszają od 01.04.2008 r., natomiast roboty publiczne - 14.04.2008 r.

 Więcej informacji pod nr telefonu: (089) 751-29-01
Koordynator KIS Magdalena Szymkiewicz

 

30 marca 2008 r. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie projekt systemowy "Otwarta droga - aktywna integracja", który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem.

Wniosek został zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem POKL.07.01.01-28-045/08, tym samym spełnia wymogi formalnei zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

W miesiącu kwietniu planowane jest szkolenie z doradcą zawodowm z Klubu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.

Osoby chętne do odbycia szkolenia proszone są o kontakt z Koordynatorem KIS lub z pracownikami socjalnymi (w przypadku osób korzystających z pomocy MOPS)

W dniach 17-18 kwietnia 2008 r. odbędzie się Konferencja "Psychoprofilaktyka wykluczenia społecznego - w poszukiwaniu innowacyjnych i efektywnych metod reintegracji społeczno-zawodowej w programach KIS", na której zostanie przedstawiona działalność grupy wsparcia "Akademia Twórczych Kobiet".
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem prezentacji nt. działalności KIS oraz promocji miasta Kętrzyn.