Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Jedną z niepieniężnych form pomocy są:

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Od 01.01.2019 r. zgodnie z wynikiem przetargu na terenie miasta Kętrzyn wykonawcą usług opiekuńczych jest Niepubliczny Zakład Opieki Domowej EL-MED reprezentowanej przez Panią Elżbietę Limanowicz.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czuwają nad prawidłowością i jakością świadczonych usług.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dalszym ciągu organizuje i przyznaje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Komu przyznawane są usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina ( wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni) nie mogą takiej pomocy zapewnić. W pierwszej kolejności usługi opiekuńcze przyznawane są osobom obłożnie chorym i samotnym.

Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych np. (zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Do zadań wykonawcy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych należy:

  1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
  2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia;
  3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Odpłatność za wspomniane usługi opiekuńcze ustalana jest w zależności od dochodu świadczeniobiorcy zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/260/04 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych od 01.01.2021 roku wynosi 26,00 zł.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. (Dz. U. Nr 189 poz.1598) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pełna odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 roku wynosi 32,00zł.

Wymagane dokumenty

O pomoc w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację. O potrzebie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi decyduje lekarz psychiatra, wydając odpowiednie zaświadczenie. Należy również przedstawić zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Celem wywiadu w przypadku ubiegania się o usługi opiekuńcze jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i bytowej chorego oraz ustalenie odpłatności. Decyzję o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w którym ubiegamy się o pomoc. Pomoc przyznawana jest w wymiarze godzinowym ustalonym indywidualnie dla każdego podopiecznego.