Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Obecnie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie działają trzy mieszkania chronione, w których mogą przebywać osoby zamieszkałe na terenie miasta Kętrzyn:

 • Mieszkanie Chronione Wspierane przeznaczone dla osób w wieku poprodukcyjnym, osób przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Kaszubska 7/9. Mieszkanie przeznaczone jest dla 5 osób.
 • Mieszkanie Chronione Wspierane przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą przy ul. Kaszubska 7/2. Mieszkanie dysponuje 4 miejscami.

TRYB PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA W FORMIE POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM

 • złożenie wniosku - osobiste, telefoniczne bądź listowne do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
 • sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego - po zgłoszeniu pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza  wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Wymagane są zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatry, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy,
 • sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie ubiegającej się o pobyt
  w mieszkaniu chronionym. Decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania tej formy pomocy wydawana jest na piśmie.

Okres pobytu w mieszkaniu chronionym uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej. Pobyt ten ustala się na czas określony.
Warunki pobytu w mieszkaniu chronionym określa zawarta między stronami umowa oraz Regulamin Organizacyjny Mieszkań Chronionych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym osoby zainteresowanej,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania chronionego - pobierz zaświadczenie,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry -  pobierz zaświadczenie,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • oryginały zaświadczeń o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc,
 • numer PESEL,
 • inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej,
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Dokładne zasady ustalania odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała nr LVIII/351/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionym na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Odpłatność osoby kierowanej do mieszkania jest proporcjonalna do liczby osób przebywających w mieszkaniu chronionym. Wysokość odpłatności osoby kierowanej nie może przekroczyć 70% jej dochodu. Osoba kierowana nie ponosi odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w przypadku, kiedy jej dochód jako osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (dla osoby samotnej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł).

Oprócz ustalonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym  mieszkaniec ponosi pełen koszt  z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu, wody ciepłej i zimnej oraz ścieków (wg wskazań liczników), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.