Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli są spełnione 3 podstawowe warunki:

1. osoba posiada tytuł prawny do lokalu, czyli najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu i ponoszącym wydatki związane z zajmowaniem lokalu, osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, oczekującym na lokal zamienny albo socjalny,

2. jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza:

Liczba osób

Powierzchnia normatywna

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%

Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50 % *

1 osoba

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0m2

60,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

105,0 m2

Na każdą następną osobę - zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu o 5 m2 * Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkaniowym zamieszkuje osoba niepełnosprawna i jeżeli ta niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Potwierdza to orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005 rokiem wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

3. jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (czyli 2 189,04 zł) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty (czyli 1 563,60 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, która od 1 marca 2021 r. wynosi 1.250,88 zł brutto.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu zalicza się:

 • świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych,
 • wyrównania lub dodatki wypłacane przez ZUS,
 • stypendia unijne, naukowe, socjalne,
 • żołd, zaliczki alimentacyjne, nadpłata z rozliczenia podatkowego, nadpłata za centralne ogrzewanie.

Nie wlicza się:

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Do wydatków zaliczamy:

 • najemcy i podnajemcy - czynsz lub inne opłaty za używanie lokalu, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz właściciele i najemcy lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów,
 • właściciele lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • osoby używające lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właściciele domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego i oczekujące na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:

 • Umowa najmu, przydział lokalu, Akt Notarialny (do wglądu przy składaniu wniosku po raz pierwszy), w przypadku wynajmowania stancji umowa najmu za każdym razem do wglądu
 • Renciści/emeryci - decyzje z ZUS, KRUS (do wglądu oryginały) lub zaświadczenia z ZUS, KRUS
 • Osoby bezrobotne - decyzje z PUP (do wglądu) + oświadczenie
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o dochodach za poprzednie 3 miesiące z Biura Rachunkowego lub oświadczenie osoby prowadzącej działalność złożone w obecności pracownika
 • Osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie z Urzędu Gminy o ha przeliczeniowych (oryginał)
 • Osoby pracujące - zaświadczenie o dochodach brutto pomniejszone o koszty uzyskania i składki ZUS-społ. za 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku
 • Osoby pobierające zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków - decyzje MOPS (do wglądu)
 • Osoby nie posiadające w lokalu c.o., c.c.w., gazu doprowadzanych z zewnątrz - fakturę VAT za ostatni okres rozliczeniowy za energię elektryczną (oryginał do skserowania)
 • Osoby które otrzymały nadpłatę z rozliczenia podatkowego za ubiegły rok – wyciąg bankowy, przekaz pocztowy lub dowód wypłaty z Urzędu Skarbowego (do wglądu)
 • Osoby, które prowadzą rodzinę zastępczą – decyzja z PCPR o przyznaniu świadczenia (do wglądu)
 • Osoby studiujące – zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium (oryginał do skserowania)
 • W przypadku otrzymywania alimentów na dziecko – wyrok z sądu lub decyzja z MOPS o przyznaniu funduszu alimentacyjnego

 

Podjęcie dochodu:

 • Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
 • Za dochód uważamy również: zasiłki chorobowe, zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • zasiłek stały z OPS, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z PCPR, alimenty, praca dorywcza, wynagrodzenie
 • uczniowskie stypendia z uczelni, żołd, zwroty z rozliczenia rocznego z Urzędu Skarbowego, nadpłaty z rozliczenia c.o.

 

Do dochodu nie wlicza się: 

 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków pielęgnacyjnych
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego (art.3 ust. 3).
 • dodatku energetycznego
 • świadczenia wychowawczego 500 +, świadczenia Dobry Start

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wymagane wnioski i dokumenty

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16.04.2021 r. wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 12,09 zł/miesiąc,
 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 16,79 zł/ miesiąc,
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 20,15 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

 

UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 lutego 2014 r.
w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowejNa podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, o której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

.