Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

Pomoc Społeczna jest instytucją, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie działa na podstawie:

 • Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
 • Regulaminu Organizacyjnego

Aktów prawnych wydanych przez:

 • Radę Miasta
 • Burmistrza Miasta
 • Dyrektora Ośrodka

Zadania realizowane przez MOPS.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:

 • udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków: okresowych, celowych, specjalnych celowych,
 • praca socjalna,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 • kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności,
 • przyznawanie pomocy w naturze,
 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym realizacja programów osłonowych.


Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

 Realizacja Zadań

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 5. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 6. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 7. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  ''Za życiem"
 8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
 10. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 12. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 13. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 14. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 15. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 16. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 17. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 18. ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 19. innych ustaw.